Wyniki badań lamp LED

21 lipca 2017
Wyniki badań lamp LED

Projekt EEPLIANT, przeprowadzony w latach 2015–2017, miał na celu przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych korzyści ekonomicznych i środowiskowych wynikających z dyrektyw dotyczących oznakowania energetycznego i ekoprojektowania, zwiększając poziom zgodności z wymaganiami produktu.

Zespół projektu EEPLIANT, obejmujący 12 instytucji nadzoru rynkowego (ang. Market Surveillance Authorities – MSA) i jedną z krajowych agencji z całej Unii Europejskiej (UE), zorganizował skoordynowane działania w zakresie monitorowania, weryfikacji i egzekwowania przepisów, w tym testowania produktowego lamp LED. Oprócz działań z tym związanych w ramach projektu sprawdzano również dokumentację techniczną produktów.

EEPLIANT skupiał się na znakowaniu energetycznym i weryfikacji zgodności ekoprojektowej, a w przypadku lamp LED – inspekcji dokumentów i testowaniu produktów. Działania w ramach projektu EEPLIANT zakończyły się  w czerwcu br.

Wyniki badań lamp LED

Sprawdzano informacje podane na opakowaniach, a także deklaracje zgodności. Modele wykazujące większe prawdopodobieństwo niezgodności były testowane w laboratorium.

Przeprowadzono inspekcję dokumentów dla 134 modeli, w tym wykonano badania przesiewowe dla 117 modeli.

Wskaźniki poziomu niezgodności stwierdzone dla indywidualnie badanych parametrów

Informacje dotyczące opakowania

45% niezgodności

Deklaracja zgodności

37% niezgodności

Dostępność i treści dokumentacji

54% niezgodności

Strumień świetlny

59% niezgodności

Moc

19% niezgodności

Wskaźnik efektywności energetycznej

20% niezgodności

Temperatura barwowa

13% niezgodności

Współczynnik oddawania barw

5% niezgodności

Wskaźnik efektywności energetycznej

7% niezgodności

Współczynnik żywotności lampy

23% niezgodności

Utrzymanie lumenów

17% niezgodności

Partnerzy projektu rozpoczęli formalne działania z dostawcami na podstawie uzyskanych wyników. 

Rezultat badań Działanie

1 lampa LED niezgodna z niektórymi parametrami technicznymi oraz niepoprawne lub niekompletne informacje.

Nastąpiło dobrowolne wycofanie zainicjowane przez wykonawcę.

23 lampy LED niezgodne z niektórymi parametrami technicznymi.

10 lamp dobrowolnie wycofanych przez wykonawcę.

11 lamp – wykonawca poinformował, że produkty nie były już dostępne na rynku, ponieważ produkty zostały wyprzedane. W przypadku 2 lamp – urząd z innego państwa członkowskiego został poproszony o interwencję.

14 lamp LED niezgodnych z informacjami na opakowaniu lub w dokumentacji technicznej (tj. brakujące lub niewłaściwe informacje).

13 lamp – na żądanie MSA producenci dokonali korekty informacji na opakowaniu lub w dokumentacji technicznej w formie papierowej lub internetowej tak, aby była zgodna z prawodawstwem. Dla jednej lampy – Urząd z innego państwa członkowskiego został poproszony o interwencję.

4 lampy LED, w przypadku których zabrakło dokumentacji lub nie została ona udostępniona.

2 lampy – nałożono na producentów zakaz sprzedaży, a także zastosowano grzywny administracyjne. 1 lampa – nastąpiło obowiązkowe wycofanie ze sprzedaży. 1 lampa – Urząd z innego państwa członkowskiego został poproszony o interwencję.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED