70 proc. sprzedaży to innowacyjne rozwiązania LED

23 sierpnia 2017
70 proc. sprzedaży to innowacyjne rozwiązania LED

Firma ES-SYSTEM przedstawiła wyniki finansowe na I półrocze 2017 r.      

W I półroczu br. ES-SYSTEM umocniła pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą, odnotowując aż dwucyfrowy wzrost przychodów. Sprzedaż krajowa wzrosła o 15,8% w II kwartale 2017 roku, przy znaczącym wzroście sprzedaży eksportowej o 20% r/r w I kwartale br., i aż o 40% r/r w II kwartale 2017 roku. Poprzez poszerzanie oferty o innowacyjne rozwiązania oświetleniowe – w szczególności w technologii LED – chcemy nadal kontynuować wzrost sprzedaży naszych produktów. Liczymy na dalsze dwucyfrowe wzrosty w 2017 roku – powiedział Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM.

Skokowy dwucyfrowy wzrost przychodów

Przychody ze sprzedaży zrealizowane w II kwartale br. wyniosły 51,1 mln zł i były wyższe o 20,5% r/r, co wynika z poprawy obrotów w kraju, przy jednoczesnych wzrostach sprzedaży zagranicznej. Narastająco przychody Grupy wzrosły o 11% r/r do poziomu 92,2 mln zł. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I półroczu 2017 roku wyniosła 37,7% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku o 0,9 p.p. r/r.

W II kwartale 2017 roku Grupa ES-SYSTEM przyśpieszyła sprzedaż krajową i zanotowała przychody na poziomie 39 mln zł, tj. 15,8% wzrostu r/r, co jest następstwem dobrej koniunktury w budownictwie. Narastająco w I półroczu sprzedaż w kraju wzrosła do poziomu 69 mln zł, czyli o 6% r/r.

Dostosowując ofertę Grupy do rosnącego zapotrzebowania na realizację zintegrowanych inteligentnych systemów sterowania oświetleniem, w 2017 roku wydzielono nowy segment pod nazwą sterowanie. W II kwartale br. nastąpił wzrost sprzedaży elementów sterowania o 55,5% r/r. W I półroczu 2017 roku segment ten zanotował wzrost o 18,8% r/r. Przykładowa realizacja spółki w tym segmencie to Most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie i Galeria Wroclavia.

 Silniejsza pozycja w Europie

Sprzedaż zagraniczna po 20% wzroście w I kwartale 2017 roku, w II kwartale br. wystrzeliła w górę o blisko 40% r/r i ukształtowała się na poziomie 12,1 mln zł. Narastająco wyniosła ona 23,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,3 mln zł w porównaniu do I półrocza 2016 roku. Sprzedaż eksportowa w I półroczu br. stanowiła 25,1% całości sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku było to 21,6%. W ujęciu segmentowym, struktura sprzedaży za granicą pokazuje silną pozycję ES-SYSTEM w architekturze, oświetleniu przemysłowym i zewnętrznym, gdzie spółka odnotowała dwucyfrowe wzrosty w II kwartale 2017 roku. 

70% sprzedaży grupy to innowacyjne rozwiązania LED

Sprzedaż rozwiązań w technologii LED w I półroczu 2017 roku stanowiła 68,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki, tj. 63,3 mln zł, wobec 59,7% udziału, tj. 48,8 mln zł w I półroczu 2016 roku. Narastająco Grupa zanotowała wzrost udziału w sprzedaży produktów LED w kraju do 67,7% z 56% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Procentowy udział sprzedaży produktów LED w eksporcie spadł do 72% z 74% w analogicznym okresie 2016 roku, natomiast wartościowo sprzedaż produktów LED za granicą wzrosła o 35% r/r do poziomu 16,7 mln zł.

 Zyski w górę

Zysk operacyjny w II kwartale 2017 roku wyniósł 3,6 mln zł. Narastająco Grupa odnotowała 4,2 mln zł EBIT, pochodna wzrostu sprzedaży w kraju i za granicą, wobec straty w wysokości 0,8 mln zł w I półroczu 2016 roku. Marża EBIT na koniec czerwca br. wyniosła 4,6%. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w I półroczu br. wyniósł 0,4 mln zł, wobec straty w wysokości 1,7 mln zł w 2016 roku, co oznacza poprawę wyniku o 2,1 mln zł r/r. Pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w I półroczu br. to m.in.: efekt rozwiązania rezerw na należności w ES-SYSTEM S.A. (w wysokości 0,3 mln zł) oraz odwrócenia odpisów aktualizujących wartość zapasów (w wysokości 0,3 mln zł). W I półroczu 2016 roku Grupa poniosła jednorazowe koszty odpisów aktualizujących wartość należności i zaliczek, które obniżyły bazę dla porównania wyników. Narastająco Grupa po I półroczu br. zanotowała zysk netto w wysokości 4,1 mln zł wobec straty w wysokości 0,23 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED