Analiza nowych wymagań dla opraw i źródeł światła – rozporządzenia 2019/2015/UE i 2019/2020/UE

3 marca 2021
Analiza nowych wymagań dla opraw i źródeł światła – rozporządzenia 2019/2015/UE i 2019/2020/UE

W dniu 1 września 2021 roku wejdą w życie zapisy rozporządzeń Komisji Europejskiej określające nowe wymagania wobec źródeł, modułów i opraw LED.  Podstawowym założeniem wprowadzenia nowych norm jest zwiększenie energooszczędności urządzeń LED. Sformułowano definicje określające parametry graniczne źródeł LED, wyłączenia z rozporządzeń oraz kilkanaście definicji parametrów wielkości fizycznych, a także elementów i urządzeń pomocniczych stosowanych w oświetleniu LED. Ponadto podano obowiązki dostawców, sprzedawców stacjonarnych i platform internetowych.

W dniu 11 marca 2019 roku zostało przyjęte Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012.

Podane w nim definicje i określenia zostały szczegółowo omówione w artykule, który ukaże się w numerze 1/2021 Oświetlenie LED.

Cel wprowadzenia dyrektywy i rozporządzeń  to poprawa efektywności energetycznej urządzeń i osprzętu oświetleniowego. We wprowadzeniu do rozporządzenia  podano, że w 2015 roku roczne zużycie energii elektrycznej na terenie Unii przez produkty będące przedmiotem niniejszego rozporządzenia osiągnęło szacunkową wartość 336 TWh. Stanowi to 12,4% ogólnego zużycia energii elektrycznej przez 28 państw członkowskich i jest równoważne emisji gazów cieplarnianych odpowiadających 132 mln ton dwutlenku węgla. Przegląd wykazał, że zużycie energii elektrycznej przez produkty podlegające przepisom niniejszego rozporządzenia może być wciąż w znacznym stopniu redukowane poprzez wprowadzenie środków etykietowania energetycznego.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń przestrzeganie wymagań w nich zawartych, poprawne określanie parametrów i dążenie do stosowania najnowszych technologii zarówno w emiterach LED, jak i układach zasilania , pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Fot. Verbatim

Zaprenumeruj Oświetlenie LED