Dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego

14 września 2018
Dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego

Zarząd województwa świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia ulicznego (ulic, placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Konkurs dedykowany dla Obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmujące swym zakresem modernizację oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na energooszczędne.

Nie jest możliwe zakwalifikowanie do dofinansowania budowy nowych odcinków oświetlenia. Możliwe jest natomiast, w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie, zakwalifikowanie częściowej rozbudowy istniejących linii, rozumianej głównie jako ich uzupełnienie, zagęszczenie jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201.

Realizowane projekty muszą znajdować się na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) – Obszarze funkcjonalnym miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującym miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko – Kamienna.

Kryteria wyboru projektów 

Fot. Signify (dawniej Philips Lighting)

Zaptenumeruj Oświetlenie LED