Dwucyfrowy wzrost sprzedaży w kraju i za granicą

23 listopada 2018
Dwucyfrowy wzrost sprzedaży w kraju i za granicą

Firma ES-SYSTEM przedstawiła wyniki finansowe za I-III kwartał br.

 – III kwartał br. przyniósł dwucyfrowy wzrost sprzedaży w kraju i za granicą. Zwiększenie sprzedaży zaawansowanych rozwiązań ledowych przełożyło się na poprawę marży oraz skokowy wzrost zysków. W oparciu o wyniki trzech kwartałów i wielkość portfela zamówień spodziewamy się utrzymania jednocyfrowego, w ujęciu procentowym, wzrostu sprzedaży w kraju w całym 2018 r. przy niższej sprzedaży za granicą – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM.

Przychody ze sprzedaży Grupy zrealizowane w III kwartale br. ukształtowały się na poziomie 51,1 mln zł, tj. 16,6% wzrostu r/r, pochodna wzrostu sprzedaży krajowej i odbicia sprzedaży zagranicą. Narastająco przychody Grupy wzrosły o 4,8% r/r do poziomu 142,5 mln zł. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w trzech kwartałach 2018 roku wyniosła 40,1% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku o 2,4 p.p.

 W III kwartale 2018 roku Grupa ES-SYSTEM zanotowała kolejny kwartał wzrostu sprzedaży krajowej do poziomu 41,9 mln zł, tj. 16,8% r/r, jest to związane z dobrą koniunkturą na rynku krajowym oraz terminową realizacją projektów i zamówień. Narastająco na rynku krajowym zrealizowano sprzedaż na poziomie 116,3 mln zł, wobec 104,9 mln zł co oznacza wzrost o 10,9% r/r. Grupa zanotowała wzrost we wszystkich segmentach działalności: w III kwartale br. oświetlenie architektoniczne w kraju zanotowało wzrost o 15% r/r, efekt realizacji projektów przestrzeni biurowych. Równolegle, w związku z programami energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej nastąpił wzrost sprzedaży ekonomicznych rozwiązań oświetleniowych dla szkół i placówek oświatowych. Narastająco segment oświetlenia architektonicznego wzrósł o 11,4% r/r.

W III kwartale br. oświetlenie zewnętrzne zanotowało wzrost o 14% r/r, głównie dzięki realizacji projektów modernizacji oświetlenia drogowego oraz instalacji nowoczesnych systemów iluminacji. Narastająco segment ten wzrósł o 8,8% r/r.

W oświetleniu przemysłowym w III kwartale 2018 roku sprzedaż w kraju wzrosła o 8,4% r/r, co jest pochodną wprowadzenia do sprzedaży nowych rodzin produktów dedykowanych do przestrzeni technicznych i przemysłowych COSMO FX i CYBERIA FX. Narastająco sprzedaż oświetlenia przemysłowego wzrosła o 10,4% r/r.

Sprzedaż oświetlenia awaryjnego w III kwartale br. wzrosła o 20,1% r/r, a narastająco o 2,1% r/r. III kwartał przyniósł 291% wzrostu r/r w segmencie sterowania. Pochodna utrzymującego się wzrostu ilości i wartości inwestycji realizowanych w oparciu o produkty zaawansowane technologicznie. Narastająco, w okresie trzech kwartałów, segment sterowania odnotował wzrost o 155% r/r.

Sprzedaż zagraniczna w III kwartale br. ukształtowała się na poziomie 9,2 mln zł, tj. wzrost o 16% r/r. Wzrost sprzedaży eksportowej w III kwartale to pochodna planowej realizacji projektów z wcześniejszych okresów. Narastająco sprzedaż wyniosła 26,2 mln zł, co oznacza spadek o 15,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

W ujęciu segmentowym, struktura sprzedaży za granicą pokazuje silną pozycję ES-SYSTEM w segmencie architektonicznym, gdzie spółka odnotowała 5% r/r wzrost w III kwartale 2018 roku oraz w oświetleniu zewnętrznym, gdzie wzrost wyniósł 127% r/r.

Zaawansowane rozwiązania oświetleniowe – sprzedaż w górę

Sprzedaż rozwiązań w technologii LED po trzech kwartałach 2018 roku stanowiła 78,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży, tj. 112 mln zł, wobec 70,2% udziału, tj. 95,5 mln zł w I-III kwartałach 2017 roku. Narastająco Grupa zanotowała wzrost udziału sprzedaży produktów LED w kraju do 77,6% z 69,5% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Procentowy udział sprzedaży produktów LED w eksporcie wrósł do 83,5% z 72,9% w analogicznym okresie 2017 roku.

 Zysk operacyjny w III kwartale 2018 roku wyniósł 3 mln zł, w porównaniu z 0,38 mln zł w III kwartale 2017 roku. Narastająco Grupa odnotowała 6,9 mln zł EBIT wobec 4,6 mln zł w I-III kwartału 2017 roku, pochodna wyższej marży na sprzedaży przy wolniej rosnących kosztach operacyjnych oraz lepszego o 0,3 mln zł wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Narastająco, marża EBIT na koniec III kwartału br. wyniosła 4,9% wobec 3,4% w analogicznym okresie 2017 roku. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej, narastająco po trzech kwartałach wyniósł 0,54 mln zł, wobec 0,24 mln zł zysku w 2017 roku. Pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej to m.in.: efekt otrzymanych odszkodowań w ES-SYSTEM S.A. i NT oraz zysku ze sprzedaży nieruchomości w Rzeszowie.

Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 6,4 mln zł wobec 4,8 mln zł zysku w ubiegłym roku, tj. 34,4% wzrostu r/r.

Fot. Barrisol