Elipsy MacAdama i ich zastosowanie do ustalania tolerancji i zmian chromatyczności światła emitowanego przez lampy

3 września 2015
Elipsy MacAdama i ich zastosowanie do ustalania tolerancji i zmian chromatyczności światła emitowanego przez lampy

Elipsy MacAdama określają obszary na diagramie chromatyczności wskazujące barwy niemożliwe do odróżnienia przez oko ludzkie od barwy znajdującej się w środku elipsy. Kontur elipsy stanowi granicę dostrzeganych przez oko ludzkie różnic chromatyczności. Elipsy MacAdama umożliwiają ukazanie różnic chromatyczności między dwoma źródłami światła, a ich krotności progowe mogą być użyte do ustalenia tolerancji chromatyczności światła lamp.

Niezwykle szybki rozwój technologii wytwarzania modułów LED emitujących światło białe wyprzedza często prace nad metodami badania charakterystyk funkcjonalnych. Pod koniec 2014 r. ukazały się normy międzynarodowe IEC 62717:2014 [6] i 62722-2-1:20154 [7], które będą również przyjęte jako normy europejskie.  Zakładają one, że przy badaniach typu modułów LED i opraw oświetleniowych LED należy stosować cztery kategorie tolerancji dla wartości znamionowych współrzędnych chromatyczności, przy czym tolerancje są określone przy użyciu elips MacAdama o określonym progu.

W powyższych normach nie sprecyzowano jednak, czy do modułów LED należy stosować takie same elipsy MacAdama, jakie są używane w normie PN-EN 60081:2002 czy też inne.

Więcej w numerze 3,2015  kwartalnika Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj.