ES-SYSTEM wycofuje akcje z GPW

7 kwietnia 2020
ES-SYSTEM wycofuje akcje z GPW

Zarząd ES-SYSTEM S.A. poinformował o otrzymaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jako dzień, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji Spółki z obrotu wskazano 14 kwietnia 2020 r.

Po wycofaniu akcji z obrotu Spółka utraci status spółki publicznej, w związku z czym nie będzie podlegać rygorom dla spółek publicznych przewidzianym przepisami prawa, w tym w szczególności przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zm.

Spółka zamierza niezwłocznie złożyć wniosek do GPW o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Po wycofaniu akcji z obrotu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona wyrejestrowania wszystkich akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych, a w tym samym dniu rozwiązaniu ulegnie również umowa o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych, w związku z czym ustanie uczestnictwo Spółki w KDPW.

Źródło: money.pl

Fot. Fabryka ES-SYSTEM w Wilkasach