Innowacyjne rozwiązania LED wspierają sprzedaż

16 listopada 2017
Innowacyjne rozwiązania LED wspierają sprzedaż

Firma ES-SYSTEM S.A przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2017 r.

Po skokowym wzroście przychodów w II kwartale br. w kraju jak i za granicą, kolejny, III kwartał br. przyniósł uspokojenie w realizacji projektów. Przychody w III kwartale br. pozostały na poziomie III kwartału 2016 roku. Wypracowane narastająco solidne zyski pozwalają myśleć optymistycznie o wyniku w całym 2017 roku – komentuje Rafał Gawrylak, prezes spółki ES-SYSTEM.

Przychody ze sprzedaży Grupy zrealizowane w III kwartale br. ukształtowały się na podobnym poziomie r/r i wyniosły 43,8 mln zł, pochodna stabilnego wyniku sprzedaży krajowej. Narastająco przychody Grupy wzrosły o 6,5% r/r do poziomu 136 mln zł. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w trzech kwartałach 2017 roku wyniosła 37,8% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku o 0,6 p.p. r/r.

 W III kwartale 2017 roku sprzedaż krajowa Grupy ES-SYSTEM ukształtowała się na analogicznym poziomie r/r i wyniosła 35,9 mln zł. Narastająco przychody ze sprzedaży w kraju wyniosły 104,9 mln zł, tj. 3,6% wzrostu r/r, pochodna dynamicznych wzrostów w I pół. br.

W ujęciu segmentowym w III kwartale br. oświetlenie architektoniczne zanotowało wzrost sprzedaży o 6% r/r, co jest pochodną realizacji kilku kluczowych projektów. Jedną z największych realizacji tego segmentu było oświetlenie kompleksu biurowego galerii Wroclavia we Wrocławiu. Narastająco segment ten wrósł o 5,2% r/r. W oświetleniu zewnętrznym w omawianym okresie nastąpił wzrost sprzedaży o 4,9% r/r, co jest efektem rosnącego popytu na oświetlenie iluminacyjne. Jedną z najbardziej efektownych realizacji ES-SYSTEM w tym segmencie jest Rondo Wiatraczna w Warszawie. Od początku roku segment ten wzrósł o 14,9% r/r. W związku z przesunięciem realizacji projektów na koniec 2017 roku, w oświetleniu przemysłowym w III kwartale 2017 roku sprzedaż spadła o 5,9% r/r i o 0,6% r/r w ciągu 9 miesięcy br. W oświetleniu awaryjnym w III kwartale br. sprzedaż spadła o 12,2% r/r, a narastająco wzrosła o 0,7% r/r. W segmencie sterowania w III kwartale sprzedaż wzrosła o 123,6% r/r, a od stycznia do września 2017 roku nastąpił jej wzrost o 38% r/r, wynikający ze zwiększonego zainteresowania projektowaniem i realizacją instalacji dla złożonych rozwiązań „smart lighting”, których efekt można oglądać między innymi w galerii Wroclavia, galerii Północnej oraz w apartamentowcu Cosmopolitan w Warszawie.

Mocna pozycja na rynkach unijnych i bliskim wchodzie

Sprzedaż zagraniczna w III kwartale br. ukształtowała się na poziomie 7,9 mln zł, tj. spadek o 7,2% r/r. Narastająco sprzedaż wyniosła 31,1 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 18% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Sprzedaż eksportowa w I-III kwartale br. stanowiła 22,8% całości sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku było to 20,7%.

 W 2017 roku umocniliśmy swoją pozycję na rynku Unii Europejskiej, gdzie sprzedaż ukształtowała się na poziomie 19,3 mln zł, co oznacza 5% wzrost r/r. Największy procentowy wzrost – 68% r/r do poziomu 6,8 mln zł odnotowaliśmy w sprzedaży do Azji i na Bliski Wschód. Jest to pochodna realizacji kilku dużych projektów pozyskanych dzięki m.in. uczestnictwu w targach oświetleniowych w 2016 roku – mówi Prezes ES-SYSTEM.

W ujęciu segmentowym, struktura sprzedaży za granicą pokazuje silną pozycję ES-SYSTEM w architekturze oraz w segmentach oświetlenia awaryjnego i sterowania, gdzie spółka odnotowała dynamiczne wzrosty w III kwartale 2017 roku.

Sprzedaż rozwiązań w technologii LED po trzech kwartałach 2017 roku stanowiła 70,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki, tj. 95,5 mln zł, wobec 61,2% udziału, tj. 78,2 mln zł w I-III kwartałach 2016 roku. Narastająco Grupa zanotowała wzrost udziału w sprzedaży produktów LED w kraju do 69,5% z 58% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Procentowy udział sprzedaży produktów LED w eksporcie spadł do 72,9% z 74,4% w analogicznym okresie 2016 roku.  Pomimo spadku udziału nastąpił wartościowy wzrost sprzedaży opraw LED o 22% r/r.

 Zysk operacyjny w III kwartale 2017 roku wyniósł 0,4 mln zł. Narastająco Grupa odnotowała 4,6 mln zł EBIT, pochodna wyższej marży na sprzedaży, wobec 0,95 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Marża EBIT na koniec września br. wyniosła 3,4%. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej, narastająco po trzech kwartałach wyniósł 0,2 mln zł, wobec straty w wysokości 1,7 mln zł w 2016 roku. Pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej to m.in.: efekt rozwiązania rezerw na należności  oraz niższych odpisów na zapasy i należności.

Narastająco Grupa w I-III kwartale br. zanotowała zysk netto w wysokości 4,8 mln zł, wobec 1,3 mln zł zysku w analogicznym okresie 2016 roku.

 www.essystem.pl