Kontrola lamp i opraw oświetleniowych

4 listopada 2023
Kontrola lamp i opraw oświetleniowych

Po otrzymanych sygnałach od konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrolę 20 modeli lamp, plafonów, kinkietów. Aż 17 z nich miało wady konstrukcyjne lub nieprawidłową ochronę przeciwporażeniową – ponad połowa miała więcej niż jedną niezgodność konstrukcyjną. Sześć opraw miało niezgodności formalne – brak pełnych informacji o bezpiecznym użytkowaniu.

Wojewódzkie inspektoraty IH w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Opolu i Poznaniu od kwietnia do września 2023 r. sprawdziły oznakowanie i dokumentację 20 opraw oświetleniowych. Wszystkie produkty zweryfikowano też w laboratorium. Eksperci sprawdzili zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, szczególnie ochronę przed dostępem do części pod napięciem.

Kontrole przeprowadzono w sześciu sklepach detalicznych i u 12 sprzedawców hurtowych, czterech przedsiębiorców prowadziło również sprzedaż internetową. Pięć opraw pochodziło z Polski, jedna z Czech, a 14 z Chin.

UOKiK wytypował przedsiębiorców na podstawie monitoringu własnego, informacji od konsumentów, organizacji branżowych i mediów.

Oznakowanie, wymagania formalne

Urząd zweryfikował, czy produkty posiadają: sporządzoną prawidłowo deklarację zgodności, dane identyfikacyjne producenta/importera, informacje identyfikujące oprawę, prawidłowe oznakowanie CE, poprawną instrukcję w jęz. polskim.

Na 20 modeli opraw sześć zakwestionowano. W dwóch przypadkach wykazano nieprawidłową deklarację zgodności. W jednym przypadku brakowało pełnych danych importera. W sześciu przypadkach wykazano brak pełnych informacji warunkujących bezpieczne użytkowanie.

Badania laboratoryjne

Podczas badań sprawdzono:  konstrukcję – tj. poprowadzenie przewodów wewnątrz oprawy, prawidłowość
złącz i mocowań oprawy; ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym – tj. dostęp do części czynnych, wytrzymałość mechaniczną osłon.

Zbadano także parametry określone w normach zharmonizowanych:

• PN EN IEC 60598-1:2021-07/A11:2022-12 Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólnei badania
• PN-IEC 598-2-1: 1994 Oprawy oświetleniowe – Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia.

W laboratorium sprawdzono 20 modeli opraw oświetleniowych. Nieprawidłowości miało 17 modeli: dziewięć produktów miało nieprawidłową konstrukcję, np. wystające przewody, wkręty wystające poza oprawę, ostre krawędzie opraw. 11 produktów nieprawidłową ochronę przeciwporażeniową, np. zastosowanie nieodpowiedniej izolacji. W niektórych oprawach występowały obie niezgodności.

Wyniki kontroli

Wykazano niezgodności w 18 produktach. Ponad połowa zbadanych opraw miała więcej niż jedną niezgodność konstrukcyjną.

W jednym przypadku niezgodności formalnych wezwano przedsiębiorcę do podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. W 17 sprawach niezgodności konstrukcyjnych może być wszczęte postępowanie administracyjne.

Wykaz skontrolowanych produktów jest dostępny na stronie UOKiK.

Źródło: UOKiK