Kontrola poprawności etykiet energetycznych źródeł światła

16 lutego 2024
Kontrola poprawności etykiet energetycznych źródeł światła

Dzięki prawidłowemu uwidacznianiu etykiety efektywności energetycznej i karty produktu konsument ma dostęp do danych, na podstawie których może porównać dostępne modele i świadomie wybrać ten, który najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w Białymstoku, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie,  Szczecinie i Wrocławiu od lipca do października 2023 r. skontrolowały 20 modeli źródeł światła. Przedsiębiorców wytypowani zostali na podstawie monitoringu rynku Inspekcji Handlowej, sygnałów z rynku oraz dostępności wyrobów.

Sprawdzono poprawność uwidaczniania etykiet energetycznych w sklepach stacjonarnych i online a eksperci zbadali produkty laboratoryjnie. Kontroli poddano 16 sklepów stacjonarnych i 1 dostawcę. 15 przedsiębiorców prowadziło
również sprzedaż internetową. 12 produktów pochodziło z Chin, 5 – z Polski, po 1 – ze Szwecji, Bułgarii i Holandii.

Inspekcja zweryfikowała zadeklarowany przez producentów poziom zużycia energii, istotny z punktu widzenia zrównoważonej konsumpcji oraz domowego budżetu.

Sprawdzono czy etykieta efektywności energetycznej jest eksponowana we właściwy sposób w sklepach stacjonarnych i online oraz czy  karta informacyjna produktu jest dostępna dla konsumenta w punkcie sprzedaży i online.

Wyniki kontroli formalnej i ekspozycji etykiet

Na 20 źródeł światła zakwestionowano 7.

  • 3 modele – nieprawidłowo sporządzona karta produktu lub etykieta energetyczna na stronie WWW albo ich brak.
  • 2 modele – brak etykiety efektywności energetycznej online.
  • 1 model – nieprawidłowo sporządzona karta produktu.
  • 1 model – nieprawidłowo sporządzona dokumentacja techniczna.
  • 3 modele miały więcej niż jedną niezgodność.

Wyniki badań laboratoryjnych

W 1 produkcie deklaracje dostawcy nie zgadzały się z rzeczywistością:

na etykiecie podano strumień świetlny 900 lm, badania wykazały 598 lm.

Efekty kontroli 

  • 1 przypadek – kara ponad 6 tys. zł dla sprzedawcy.
  • 6 przypadków – wobec dostawców lub sprzedawców trwają postępowania administracyjne, które mogą zakończyć się nałożeniem kar.
  • 1 przypadek – przekazanie informacji o braku dokumentacji technicznej organowi nadzoru w Czechach, gdzie produkt został wprowadzony do obrotu.

 

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE
• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012
• Ustawa o z 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią
• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (w zakresie procedur kontroli i postępowania administracyjnego)

Źródło: UOKiK