Możliwości finansowania oświetlenia ulicznego w roku 2018

6 marca 2018
Możliwości finansowania oświetlenia ulicznego w roku 2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach kolejnej edycji  programu SOWA – LED w oświetleniu zewnętrznym, planuje nabór wniosków na I połowę 2018 r. Pierwszy nabór będzie adresowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z większościowym udziałem j.s.t., posiadających tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

 Program SOWA-LED 2018

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem źródeł światła LED istniejącej sieci oświetleniowej. Dotyczy to również prac towarzyszących wymianie źródeł światła, takich jak wymiana lub przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe. Zakłada się, że wspierane przedsięwzięcia powinny przynieść wymierne efekty ekologiczne na poziomie co najmniej 40% redukcji zużycia energii elektrycznej i oszczędności minimum 150 MWh rocznie.

Program przewiduje dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie stałe 1%, możliwe umorzenie do 10%) na cały zakres przedsięwzięcia – do 100% kosztów kwalifikowanych. Propozycja ta może okazać się ofertą niezbyt atrakcyjną dla jednostek samorządowych, które już są zaangażowane w wiele inwestycji i nie mogą sobie pozwolić na zaciąganie kolejnych zobowiązań.

Inne formy finansowania

Proces modernizacji oświetlenia ulic powinien być jednak kontynuowany. Z tego względu warto rozważać również inne formy finansowania inwestycji, np. z udziałem środków sektora prywatnego, zawierając umowy o efekt energetyczny (tzw. umowy EPC).

Dla przypomnienia parę pojęć:
ESCO to przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Saving Company).

EPC to w języku angielskim skrót określenia umowy o poprawę efektu energetycznego (ang. Energy Performance Contracting).

PPP to projekty inwestycyjno-eksploatacyjne realizowane wspólnie przez  władze publiczne i podmioty sektora prywatnego (podmioty  rynkowe) na podstawie umowy długoterminowej, których celem jest stworzenie niezbędnej infrastruktury rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, umożliwiającej świadczenie usług publicznych.

Więcej w numerze 1/2018 dwumiesięcznika Oświetlenie LED. Zaprenumeruj