Rusza II nabór wniosków w programie pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”

23 stycznia 2024
Rusza II nabór wniosków w programie pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”

Od 29.01.2024 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach właściwej fazy wdrażania programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”.

W II naborze o dofinansowanie na modernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej ubiegać się mogą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, do wyczerpania alokacji środków dostępnych w ramach naboru. Wysokość dotacji będzie uzależniona od realizowanego standardu usprawnień.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC) między właścicielem budynku a przedsiębiorstwem usług energetycznych ESCO (ang. Energy Service Company).

NFOŚiGW będzie finansował przedsięwzięcia za pomocą środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Fiszki będą przyjmowane w terminie od 29 stycznia 2024 r. do 01 czerwca 2024 r., natomiast wnioski o dotacje od 29 stycznia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Prace instalacyjne w zakresie modernizacji oświetlenia

Rodzaj prac:

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego (dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w częściach wspólnych) oraz oświetlenia zewnętrznego – jeśli dotyczy

Koszty kwalifikowane:

Na podstawie właściwie wykonanej dokumentacji technicznej:
• wymiana źródeł światła na źródła wysokowydajne;
• wymiana opraw oświetleniowych;
• wymiana i montaż tablic rozdzielczych;
• zastosowanie i montaż układów automatyki sterowniczej, w tym zastosowanie systemów zarządzania energią;
• przełożenie (wymiana) instalacji elektrycznej, gdy jest to uzasadnione i wynika z właściwej dokumentacji technicznej;
Roboty mogą obejmować kompleksową modernizację oświetlenia wewnętrznego lub/i oświetlenia zewnętrznego, w tym zmianę rozmieszczenia i ilości punktów świetlnych z zastosowaniem dobranej automatyki, prowadzącą do optymalizacji zużycia anergii elektrycznej i bezobsługowej regulacji.

Instalacja PV – pod warunkiem zbilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną związaną z oświetleniem wbudowanym (w tym dopuszcza się oświetlenie zewnętrzne terenu) oraz obsługę systemów technicznych budynku – energia elektryczna pomocnicza.

 

Źródło: NFOŚ