Ruszył III nabór w programie „Energia plus”

11 kwietnia 2022
Ruszył III nabór w programie „Energia plus”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. W ramach programu można starać się o dofinansowanie służące poprawie efektywności energetycznej, w tym na energooszczędne systemy oświetleniowe.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 Alokacja

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 745 mln zł. Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji została wyczerpana w I i II naborze wniosków.

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Rodzaje przedsięwzięć

  • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
  • Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (dalej Dyrektywa MCP) co najmniej do standardów emisyjnych wynikających z tej dyrektywy.
  • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.
  • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (niezwiązanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
  • Przedsięwzięcia zgodne z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

1) technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,

2) technologie racjonalizacji zużycia ciepła,

3) modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej,

4) wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

  • Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem, d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
  • Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 1.04.2022 r. do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Źródło: NFOŚiGW