Sokół wesprze innowacyjne technologie środowiskowe

6 lutego 2018
Sokół wesprze innowacyjne technologie środowiskowe

Od 19 lutego do 29 czerwca 2018 r. będzie trwał trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Sokół. Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – będzie można skonsultować podczas szkolenia, na które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza 6 marca.

Beneficjentami programu priorytetowego NFOŚiGW – Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych – mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W związku z nowym naborem zaplanowano bezpłatne szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. Odbędzie się ono 6 marca 2018 r. w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a). Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać do 1 marca br. za pomocą formularza.

Zapisy programu wskazują, że zgłaszane do NFOŚiGW przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w następujących obszarach: biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa (KIS nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska); zrównoważona energetyka (KIS nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; KIS nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo; KIS nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku); surowce naturalne i gospodarka odpadami (KIS nr 7: Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów; KIS nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów; KIS nr 9: Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców, NFOŚiGW w kolejnym naborze zwiększył limit kwot finansowania zwrotnego w fazie B+R do 5 mln zł, w fazie W do 150 mln zł dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 300 mln zł dla dużych przedsiębiorców.

W ramach dwóch poprzednich naborów do NFOŚiGW wpłynęło 76 wniosków na sumaryczną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 2,31 mld zł. Ocena wniosków z pierwszego naboru zbliża się ku końcowi. Na podstawie pozytywnie wydanych decyzji dotychczas zawarto 13 umów na sumaryczną kwotę 116,56 mln zł. W ramach drugiego naboru trwa ocena formalna wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące III naboru dostępne są na stronie programu Sokół.