„SOWA – LED w oświetleniu zewnętrznym” już w 2018 r.

16 listopada 2017
„SOWA – LED w oświetleniu zewnętrznym” już w 2018 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje program priorytetowy pn. „SOWA – LED w oświetleniu zewnętrznym”.

Program przewiduje dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie stałe 1%, możliwe umorzenie do 10%) na cały zakres przedsięwzięcia – do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie może zostać udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem źródeł światła LED w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej. Jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201 w zakresie równomierności oświetlenia, możliwy jest także montaż nowych punktów świetlnych LED w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych.

Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i wykazania jego zasadności we wniosku. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jego warunki muszą być zgodne z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Przy wyborze wniosków będą brane pod uwagę w szczególności planowane efekty ekologiczne – co najmniej 40% redukcji zużycia energii elektrycznej i oszczędność na poziomie min. 150 MWh/rocznie.

Pierwszy nabór wniosków zostanie skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z większościowym udziałem j.s.t., posiadających tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego, w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Nabór wniosków planowany jest na I połowę roku 2018.

NFOŚiGW prosi o zgłaszanie uwag do projektu programu (także w zakresie zainteresowania wsparciem innych, zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podmiotów posiadających tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego) na adres: SowaLED@nfosigw.gov.pl w terminie do dnia 17.11.2017 r.

Szczegóły projektu programu „SOWA – LED w oświetleniu zewnętrznym”

Fot. Philips

Zaprenumeruj Oświetlenie LED