Szkolenie POIiŚ – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

24 marca 2016
Szkolenie POIiŚ – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki:

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej,
KONKURS nr POIS.1.3.1./1/2015

Termin: 6 kwietnia 2016 r., godz. 10:00-15:30; rejestracja od godz. 09:30
Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102.

Zakres szkolenia: harmonogram konkursu, zasady oceny wniosków, wymagania wynikające z SZOOP, kryteria wyboru projektów, wymagane dokumenty do wniosku, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, generator wniosku o dofinansowanie, metodyka wyliczenia maksymalnej kwoty dofinansowania, procedury zawierania umów z wykonawcami, metodyka sporządzania audytów energetycznych, katalog kosztów kwalifikowanych, przepływy finansowe.

Szkolenie jest bezpłatne, w przerwie lunch dla uczestników, liczba miejsc ograniczona.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 1 kwietnia 2016 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY