Trwa program „Modernizacja Oświetlenia”

23 grudnia 2022
Trwa program „Modernizacja Oświetlenia”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił w lipcu br.  nowy program „Modernizacja Oświetlenia”, skierowany do gmin z województwa mazowieckiego, które zaangażowały się w realizację programu „Czyste Powietrze”.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, z tym że w przypadku gmin beneficjentami programu mogą być wyłącznie gminy, które są stroną Porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zawartego z WFOŚiGW w Warszawie.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego beneficjenta w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia. Do kosztów kwalifikowanych zaliczany będzie:

a) koszt demontażu starych źródeł i opraw światła wraz z kosztami pracy niezbędnego sprzętu (np. praca podnośnika),

b) koszt zakupu i montażu nowych opraw elektrycznych i źródeł światła wraz z kosztami pracy niezbędnego sprzętu (np. praca podnośnika),

c) koszt wymiany wysięgników lub słupów będących w złym stanie technicznym, towarzyszący wymianie źródeł i opraw światła,

d) modernizacja i wymiana systemu sterowania oświetleniem (np. sterowanie nocne), montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem,

e) koszt wymiany bezpieczników, zapłonników, przewodów elektrycznych od oprawy do bezpieczników,

f) montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacja napięcia zasilającego,

g) inne koszty niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego,

e) koszt wymiany bezpieczników, zapłonników, przewodów elektrycznych od oprawy do bezpieczników,

f) montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacja napięcia zasilającego,

g) inne koszty niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 , 00-893 Warszawa, w terminie od 18 lipca 2022 r. do wyczerpania alokacji.

Szczegóły naboru są dostępne na stronie: https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/2022-oa-2-modernizacja-oswietlenia/

Źródło: NFOŚiGW

Zaprenumeruj Oświetlenie LED