Więcej opraw LED na warszawskich ulicach

8 sierpnia 2018
Więcej opraw LED na warszawskich ulicach

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na dostawę i montaż (wymianę) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych.

Zakres przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia należy zdemontować wyeksploatowane oprawy oświetleniowe, przewody pionów zasilających, tabliczki bezpiecznikowe i wysięgniki. Następnie należy dostarczyć i zamontować nowe oprawy oświetleniowe w technologii LED, nowe wysięgniki, nowe tabliczki bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi, nowe przewody pionów zasilających, przeprowadzić remont złącz zacisków sieci oświetleniowej i pokrywy wnęk bezpiecznikowych (lub wymiana na nowe) oraz uziemienie głowic masztów przewodem LGy 70 i przyspawane do konstrukcji bednarki przewodów uziemiających i wyrównawczych.

Opis parametrów opraw oświetleniowych typu LED:

deklarację zgodności WE oraz certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego na znak ENEC, o wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009, spełniające standardy dyrektywy niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nr 2004/108/WE oraz dyrektywy (RoHS) nr 2002/95/WE.

Szczegóły zamówienia