Wpływ zmian wartości napięcia zasilania na parametry elektryczne opraw LED

2 września 2015
Wpływ zmian wartości napięcia zasilania na parametry elektryczne opraw LED

Oprawy ze źródłami LED wprowadzane na rynek UE powinny spełniać wymagania zapisów dyrektyw i norm europejskich. Są one objęte obowiązkiem przeprowadzania procedury weryfikacji parametrów (również elektrycznych).

Normy dotyczące tych opraw można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza dotyczy wymagań ogólnych i bezpieczeństwa. Spełnienie wymagań norm z tej grupy, a także wymagań norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej pozwala na legalne wprowadzanie do obrotu opraw LED i modułów LED. Druga grupa norm dotyczy wymagań i sprawdzenia parametrów użytkowych LED, takich jak strumień świetlny, trwałość, barwa, oddawanie barw itp. (na razie brak jest polskich norm z tego obszaru). Normy międzynarodowe, głównie normy IEC i EN, są w fazie projektów. Istnieją natomiast normy zagraniczne, w szczególności amerykańskie.

Pomiar parametrów elektrycznych
Napięcie jest parametrem, którego cechy określają jakość energii elektrycznej. Do cech tych należą: wartość napięcia jego częstotliwość, wahania i zapady napięcia, krótkie i długie przerwy w zasilaniu, przepięcia, asymetria napięć oraz harmoniczne.
Większość procedur badawczych jest przeprowadzana przy znamionowych warunkach napięcia zasilania, zakładających istnienie w sieci elektroenergetycznej tylko jednej składowej napięcia. Do przeprowadzenia badań wykorzystuje się generatory napięcia wzorcowego (rys. 1).
W warunkach rzeczywistych napięcie nie jest już tak idealne, co ma wpływ na pogorszenie wartości parametrów elektrycznych opraw (rys. 2).
Zgodnie z przepisami odbiorniki energii elektrycznej (w tym również oprawy LED) muszą mieć określone parametry elektryczne podane na tabliczkach (naklejkach) znamionowych, opakowaniach lub stronach WWW dostawcy. Wśród parametrów elektrycznych należy wymienić:
1. napięcie (napięcia) znamionowe (wartość skuteczna) [V],
2. częstotliwość znamionową [Hz],
3. nominalną wartość mocy oprawy [W],
4. całkowity współczynnik mocy oprawy [-] (PF lub ).

W nr 3 Oświetlenie LED opublikowano wyniki badań laboratoryjnych opraw  LED. Podczas badań zmieniano wartość napięcia zasilania w przedziale od 180 V do 260 V. Zaprezentowane wyniki potwierdzają tylko częściowo zgodność z zaleceniami przepisów i norm. 

Zaprenumeruj kwartalnik Oświetlenie LED