Wyniki Konkursu Osobowość Roku 2021

12 stycznia 2022
Wyniki Konkursu Osobowość Roku 2021

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2021. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizatorów, 9-ciu ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI.

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce.

Kapituła konkursowa nominowała do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2021 w poszczególnych kategoriach cztery osoby:

W kategorii NAUKA

Pana Krzysztofa Perlickiego

Pan Krzysztof Perlicki zatrudniony jest w Politechnice Warszawskiej od roku 1996 – początkowo jako asystent, następnie po obronie doktoratu (w roku 1999) na stanowisku adiunkta i po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego (w roku 2010) na stanowisku profesora uczelni (od roku 2011). Pracuje w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pełnił funkcję Kierownika Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych w kadencji 2016-2020. Od września 2020 roku sprawuje funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jest członkiem Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz członkiem Prezydium Rady Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji.

W latach 2015-2019 był ekspertem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, a w bieżącej kadencji pełni funkcję sekretarza tego komitetu. W latach 1995-2015 był dodatkowo zatrudniony w Orange Labs Polska (byłe Centrum Badawczo-Rozwojowe Telekomunikacji Polskiej) jako Ekspert R&D w zakresie systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Aktywność zawodowa Krzysztofa Perlickiego związana jest z systemami i sieciami telekomunikacyjnymi oraz techniką światłowodową. Jego prace badawcze oraz działalność dydaktyczna na rzecz kształcenia kadry technicznej koncentruje się na projektowaniu, budowie i eksploatacji szerokopasmowych sieci światłowodowych, w szczególności w odniesieniu do rozwiązań sieci dostępowych i transportowych.

Pana Karola Pawlaka

Pan Karol Pawlak tytuł doktora nauk technicznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej uzyskał w 2006 roku. Swoją ścieżkę kariery zawodowej realizował jako lider zespołów projektowych procesów inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury elektroenergetycznej na terenie całej Polski.

Pracę zawodową rozpoczynał w STOEN S.A. gdzie realizował zadania związane z rozwojem rynku energii, a w szczególności promocji zasady TPA. Następnie kontynuował karierę w Polenergia S.A. gdzie był współtwórcą niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Sustainable Energy Solutions Sp. z o.o. zajmującej się projektowaniem i budową odnawialnych źródeł energii, założyciel i udziałowiec  biotechnologicznej spółki GP Bionics Sp. z o.o. oraz współautor metody leczenia DiscRepair System nagrodzonej w 2017 r. Złotym Laurem Innowacyjności. Fundator i Członek Zarządu Fundacji Nauka i Profesjonalne Zarządzanie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak: STOEN SA, RWE AG, Polenergia SA, Elektrownia Północ Sp. z o.o., Grupa Kulczyk Holding. Ekspert Krajowej Izby Klastrów Energii zajmującej się promocją energetyki obywatelskiej. Adiunkt badawczo-dydaktyczny Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest także ekspertem i autorem publikacji z zakresu wytwarzania i magazynowania energii, systemów hybrydowych wytwarzania energii i zarządzania ryzykiem w elektroenergetyce. Promotor 108 prac dyplomowych i projektów indywidualnych.

W kategorii GOSPODARKA:

Pana Lecha Adama Żaka

Pan Lech, Adam Żak jest jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o specjalności Sieci i Systemy Energetyczne. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Uczestniczył
w warsztatach badawczych w Dolinie Krzemowej w USA na Uniwersytecie STANFORDA oraz, z zakresu zarządzania projektami, na Washington University. Od ponad 40 lat pracuje w energetyce zawodowej, przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego od zadań inżynierskich po menedżerskie.

Pan Lech Żak posiada dyplom Ministra Przemysłu potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w wielu radach nadzorczych spółek z branży energetycznej. W 2021 roku został powołany do Rady ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Pan Lech Żak wykorzystuje swoje bogate umiejętności zawodowe w pracy społecznej. Jest aktywnym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) – na szczeblu centralnym pełni funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Legislacji oraz jest pełnomocnikiem Prezesa SEP ds. współpracy gospodarczej z firmą Vone Poland.

Pan Lech Żak posiada duże doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także promocji nowych technologii i wyrobów. Ma doświadczenie we współpracy z samorządami lokalnymi poprzez czynną współpracę z Fundacją Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Stowarzyszeniem Polskich Gmin „ENERGIE CITES”, w tym aranżowanie inicjatyw z zakresu klastrów energii, smart city, elektromobilności, mikrosieci czy internetu rzeczy. W zakresie działalności społecznej, oprócz opisanej powyżej pracy w SEP, jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Gospodarczego Polskich Elektrowni.

 W kategorii OTOCZENIE BIZNESU:

Pana Mikołaja Przybyłę

Pan Mikołaj Przybyła jest Dyrektorem Operacyjnym, Członkiem Zarządu GL Optic Sp. z o.o. Sp.k. Ukończył Wydział Zarzadzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej w zakresie Techniki Świetlnej i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.

Aktywny członek krajowych i międzynarodowych organizacji branżowych:

– Polskiego Komitetu Oświetleniowego Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE

– IES Illuminating Engineering Society of North America (Towarzystwo  Inżynierii Oświetlenia Ameryki Północnej)

– Komitetu Rozwoju Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”

– Członek The Good Light Group

Z firmą GL Optic związany jest od samego początku jej istnienia, kiedy to w 2010 roku marka GL Optic została wprowadzona na rynek przez JUST Normlicht. Od tego czasu odpowiada za globalny rozwój portfolia produktów oraz usług w zakresie pomiaru światła.

Jest znany w branży jako ekspert. Regularnie prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pomiarów oświetlenia dla różnych zastosowań oraz dotyczące nowych norm i przepisów w branży oświetleniowej. Publikuje artykuły w pismach branżowych oraz wygłasza prezentacje podczas konferencji i sympozjów branżowych. Ma umiejętność tłumaczenia, w łatwy sposób, skomplikowanych procesów pomiarowych, dzięki czemu stają się one zrozumiałe dla każdego. Jego teksty i wystąpienia na konferencjach są bardzo cenione za ich walory edukacyjne.

Pan Mikołaj Przybyła bierze czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych opracowujących innowacyjne systemy pomiarowe. Z chęcią dzieli się wiedzą i doświadczeniem, wspierając projekty edukacyjne i współpracując z naukowcami z polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych.

 Tytuł Osobowości Roku 2021 otrzymali:

W kategorii NAUKA – Pan Krzysztof Perlicki

W kategorii GOSPODARKA – Pan Lech Adam Żak

W kategorii OTOCZENIE BIZNESU – Pan Mikołaj Przybyła

 

Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Sekretarz Kapituły, mgr inż. Marek Orłowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego