ZUS finansuje wymianę szkodliwego oświetlenia

9 kwietnia 2015
ZUS finansuje wymianę szkodliwego oświetlenia

W ramach programu prewencji wypadkowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń.

 

ZUS dofinansowuje:
• projekty inwestycyjne – które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
• projekty doradcze – zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
• projekty inwestycyjno-doradcze – łączące wyżej opisane działania.

 

Działania, na które można otrzymać dofinansowanie w przypadku projektów doradczych oraz inwestycyjno-doradczych:
• identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
• wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:
– czynniki chemiczne i pyły,
– czynniki biologiczne,
– czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
– czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym itp.).
Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Szczegóły programu, wnioski