POIiŚ: podpisano pierwsze umowy na termomodzację budynków użyteczności publicznej

1 grudnia 2016
POIiŚ: podpisano pierwsze umowy na termomodzację budynków użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał dwie pierwsze umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ponad 31 mln zł dofinansowania przeznaczono na termomodernizację dawnego Collegium Chemicum, należącego do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a kwotą 17 mln zł dotowane będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków Skarbu Państwa będących w dyspozycji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach termomodernizacji dawnego Colllegium Chemicum przewiduje m.in. ocieplenie powierzchni zewnętrznych, wymianę okien, modernizację instalacji c.o., montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Koszty całkowite zadania to 41 360 000 zł, w tym udział dofinansowania POIiŚ to kwota 31 380 969,74  zł. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się do 31 marca 2020 r. Umowę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 24 listopada br. w imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentował prof. dr. hab. Marek Nawrocki.

Budżet I konkursu poddziałania 1.3.1, do którego nabór ogłoszono 21 grudnia 2015 r., wynosi 200 mln zł. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakończyło się 31 maja 2016 r. 180 beneficjentów złożyło w sumie 204 wnioski, których koszty całkowite przekraczają 1 mld zł, w tym koszty kwalifikowane to ponad 963 mln zł, wydatki kwalifikowane wynoszą ponad 840 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie iewa na blisko 715 mln zł.

 

Więcej na www.nfos.gov.pl