Program „EKO oświetlenie uliczne”

6 grudnia 2018
Program „EKO oświetlenie uliczne”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Pożyczkowego „EKO oświetlenie uliczne”.

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięć w zakresie oświetlenia energooszczędnego, a w konsekwencji ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Nabór adresowany jest do:

a) jednostek samorządu terytorialnego (JST),

b) przedsiębiorstw realizujących inwestycje na rzecz oświetlenia ulicznego, będącego własnością JST, w formule ESCO/EPC.

W ramach niniejszego naboru przeznaczono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu kwotę do 10 000 000 zł.

Wysokość dofinansowania wynosi: do 95% kosztów kwalifikowanych zadań netto lub brutto (jeśli podatek VAT jest kosztem).

Program realizowany będzie w latach 2018–2019, przy czym przyjmuje się:

a) termin złożenia wniosków o pożyczkę do 30.06.2019 r.,

b) termin podpisania umów pożyczek do 30.09.2019 r.,

c) termin wypłaty środków do 31.12.2019 r.

Warunki pomocy finansowej:

a) oprocentowanie pożyczki nie może być niższe niż 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 1% w stosunku rocznym. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach miesięcznych;

b) pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony jako czas od planowanej daty wypłaty pożyczki lub jej pierwszej transzy do dnia całkowitej jej spłaty;

c) karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia określonego w umowie;

d) pożyczka może podlegać częściowemu umorzeniu po spłacie 90% wypłaconej kwoty pożyczki, za wyjątkiem pożyczek spłaconych w całości przed złożeniem wniosku o częściowe umorzenie.

Pozostałe szczegółowe warunki dofinansowania zawarte są w Programie Pożyczkowym „EKO oświetlenie uliczne” oraz „Regulaminie naboru wniosków o udzielenie pożyczki na zadanie w ramach Programu „EKO oświetlenie uliczne”.

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Programie, który można pobrać ze strony internetowej www.wfosigw.opole.pl.

Fot. Lena Lighting