Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

14 czerwca 2019

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem,

celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO .

Wobec powyższego Kreator Agnieszka Parzych przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kreator Agnieszka Parzych, ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa, NIP 952 174 70 19

Cel przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług)
 2. Prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 3. Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Kreator Agnieszka Parzych
 4. W celach marketingowych, które obejmują: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych.  Informacje handlowe – to wszelkie formy reklam, promocji, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: promocji wizerunku, usług lub produktów firmy Kreator lub innych podmiotów, których usługi lub produkty są oferowane przez Kreator lub są związane z działalnością Kreator.
 5. Archiwizacja
 6. Dochodzenie roszczeń
 7. Wypełnianie obowiązków prawnych Kreator Agnieszka Parzych

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych:

Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody Klienta lub na mocy przesłanki uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

Udostępnianie danych:

Państwa dane są należycie chronione i będą udostępniane tylko i wyłącznie firmom współpracującym z Kreator Agnieszka Parzych, na podstawie umów umożliwiających realizację usług, np. zajmującym się przygotowaniem wysyłki czasopism, hostingiem, pracami programistycznymi, co stanowi wsparcie dla prawidłowej realizacji usługi.

Okres przetwarzania danych:

 1. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W zakresie usług  administratora Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Mają Państwo prawo do:

 1. Sprzeciwu przetwarzania danych.
 2. Żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 3. Przeniesienia Państwa danych osobowych.
 4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych należy kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 1. Forma pisemna: Kreator Agnieszka Parzych, ul. Tytoniowa 20, 04-228 Warszawa
 2. Poczta elektroniczna: adres email: dane_osobowe@kreatorpolska.pl

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego Państwa działania.