Międzyresortowy Zespołu do spraw Zielonych Zamówień Publicznych

3 czerwca 2024
Międzyresortowy Zespołu do spraw Zielonych Zamówień Publicznych

Dnia 6 maja br. w Monitorze Polskim ukazało się Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Zielonych Zamówień Publicznych.

Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów i ma koordynować sprawy związane z zielonymi zamówieniami publicznymi zgodnie z polityką zakupową państwa.

Zadania Zespołu:

  • formułowanie rekomendacji dotyczących celów do osiągnięcia przez organy administracji rządowej w zakresie zielonych zamówień publicznych, zgodnych z Polityką zakupową państwa, oraz przeprowadzanie analiz stopnia ich realizacji;
  • opracowanie oraz aktualizowanie, co najmniej raz na dwa lata, katalogu robót budowlanych, dostaw lub usług wraz z przypisanymi do nich aspektami środowiskowymi lub innymi wymaganiami, wynikającymi z ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych lub Polityki zakupowej państwa, których stosowanie przy udzieleniu zamówień publicznych jest wymagane lub zalecane, uwzględniającego zalecenia Komisji Europejskiej zawarte w zestawach unijnych kryteriów zielonych zamówień publicznych;
  • upowszechnianie wśród zamawiających, wykonawców oraz organów kontroli wiedzy o zielonych zamówieniach publicznych oraz podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji stosowania aspektów środowiskowych przy udzielaniu zamówień publicznych, w szczególności przez udostępnianie dobrych praktyk, wzorów i poradników, w tym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki oraz stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych;
  • inicjowanie działań, w ramach administracji rządowej, zmierzających do szerszego uwzględniania aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych oraz monitorowanie uwzględniania tych aspektów;
  • zapewnienie koordynacji działań członków Zespołu i wymiany informacji między nimi oraz współpracy z zamawiającymi, wykonawcami oraz organami kontroli, w celu rozwoju zielonych zamówień publicznych;
  • określenie propozycji działań, w tym propozycji działań legislacyjnych, które posłużą zwiększeniu uwzględniania aspektów środowiskowych przy udzielaniu zamówień publicznych;
  • przygotowanie, przyjęcie i aktualizacja dwuletniego programu działań podejmowanych przez Zespół w związku z realizacją zadań.

Szczegóły rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/M2024000033801.pdf

Źródło: Dziennik Ustaw