Raport z rynku PPP 2020

2 lutego 2021
Raport z rynku PPP 2020

Ukazał się aktualny roczny Raport z rynku PPP, który opracowano na podstawie Bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP oraz Bazy projektów PPP z podpisanymi umowami. W 2020 roku zawarto dwie umowy dotyczące oświetlenia LED.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP jest najbardziej kompleksową bazą planowanych projektów PPP w Polsce. Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną listę zamówień na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W bazie znajduje się obecnie 128 inwestycji o łącznej wartości ponad 41 mld zł. Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz  lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce.

Z kolei Baza projektów PPP z podpisanymi umowami przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umowy PPP jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie ustawy o PPP z grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r.

Baza zamierzeń inwestycyjnych oraz baza umów aktualne są na 31 grudnia 2020 r. Obie bazy umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.

Raport z rynku PPP roczny 2020 (PDF 2MB) zawiera analizę wszystkich zidentyfikowanych partnerstw publiczno-prywatnych.

Według najnowszego raportu w 2020 roku zostały zawarte dwie umowy dotyczące oświetlenia LED:

  1. Zaprojektowanie i budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica w formule PPP wraz z jego utrzymaniem (6,4 mln zł, woj. pomorskie).
  2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Kobyłka (5,2 mln zł, mazowieckie)

Opracowanie i monitoring baz danych o partnerstwach publiczno-prywatnych realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP  oraz zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PPP określającą  nowe zasady monitoringu inwestycji PPP.

Fot. Beghelli

Zaprenumeruj Oświetlenie LED