Wsparcie NFOŚiGW modernizacji oświetlenia zewnętrznego w pięciu województwach

4 stycznia 2021
Wsparcie NFOŚiGW modernizacji oświetlenia zewnętrznego w pięciu województwach

Miejscowości w województwach: łódzkim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim zmodernizują swoje oświetlenie uliczne dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość udzielonego wsparcia to prawie 57 mln zł. Zainstalowanie ponad 22 tys. ekologicznych punktów świetlnych pomoże zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Udzielenie dofinansowania w formie preferencyjnych pożyczek, które mogą być umorzone do 10% (jednak nie więcej niż 1 mln zł), umożliwił program priorytetowy Narodowego Funduszu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Umowy potwierdzające wsparcie podpisał Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski oraz przedstawiciele beneficjentów.

Realizacja „oświetleniowych” projektów przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłów i gazu cieplarnianego CO2 do atmosfery oraz innych substancji szkodliwych, takich jak: dwutlenek siarki, tlenek azotu i tlenek węgla. We wszystkich projektach nastąpi ponad 50% zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zwiększy się funkcjonalność infrastruktury oświetleniowej, a także bezpieczeństwo korzystania z dróg.

Miasto Brzeziny (woj. łódzkie) otrzyma ponad 1,2 mln zł (co pokryje jego koszt całkowity) na wymianę oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Zmodernizowane zostanie oświetlenie ok. 85 ulic miasta (w tym wymiana 1019 sztuk opraw oświetleniowych i dobudowa 85 sztuk lamp typu LED o łącznej mocy nie większej niż 53,85 kW). Projekt pozwoli zmniejszyć zużycie energii o 223,90 MWh/rok. Zostanie ukończony w czerwcu 2021 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego będzie też realizowana na terenie Miasto Radomsko (w woj. łódzkim) dzięki ponad 3,4 mln zł wsparcia. Zaplanowano kompleksową modernizację oświetlenia na 24 odcinkach dróg na terenie Radomska. Zainstalowanych zostanie ponad 730 nowych opraw LED (o łącznej mocy nie przekraczającej 35,14 kW), nowe wysięgniki, nowe linie kablowe i słupy. Przeprowadzona zostanie modernizacja szaf sterujących oraz doświetlenie przejść dla pieszych, co znacznie poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej), po ukończeniu i oddaniu do użytku nowych instalacji we wrześniu 2022 r., wyniesie 231,8 MWh/rok.

Gmina Miejska Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie) na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta otrzyma pożyczkę ponad 1,9 mln zł (przy niemal takim samym koszcie całkowitym). Pozwoli to zamontować na ponad 100 ulicach ponad 1400 opraw oświetleniowych o łącznej mocy nieprzekraczającej 79,5 kW. Dodatkowo m.in. zamontowane zostanie oprogramowanie i osprzęt do redukcji poziomów mocy w oprawach oświetleniowych oraz przeprowadzony pomiar poziomów parametrów oświetleniowych. Dzięki przedsięwzięciu, które ma być zakończone w czerwcu 2022 r., zmniejszenie rocznego zużycia energii wyniesie 431,7 MWh.

Miasto Nowy Sącz (woj. małopolskie) będzie modernizować oświetlenie na ulicach dzięki wsparciu z NFOŚiGW w wysokości niemal 7,4 mln zł pożyczki (co będzie także stanowiło całkowity koszt przedsięwzięcia). W ramach inwestycji w miejsce starych energochłonnych opraw sodowych, słupów oraz linii kablowych zostanie zainstalowanych ponad 2300 nowych opraw LED o łącznej mocy nie przekraczającej 153,66 kW, a także nowe wysięgniki, linie kablowe i słupy. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) w wyniku realizacji inicjatywy, prowadzonej do końca czerwca 2022 r., sięgnie 1102 MWh/rok.

Gmina Podegrodzie (woj. małopolskie) ponad 2 mln zł pożyczki z NFOŚiGW (które sfinansują całkowicie projekt) przeznaczy na wymianę 940 starych energochłonnych opraw sodowych na nowe oprawy LED o łącznej mocy nie przekraczającej 48,46 kW. W planie jest także m.in. modernizacja 51 układów sterowania, wprowadzony zostanie system grupowego sterowania. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zmniejszy się zużycie energii elektrycznej, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) sięgnie 321,43 MWh/rok. Zakończenie przedsięwzięcia przewidziano we wrześniu 2021 r.

Z kolei spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu otrzyma z NFOŚiGW ponad 40,6 mln zł na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Zmodernizowana zostanie infrastruktura oświetleniowa w 1162 lokalizacjach, w tym m.in. ulice w takich miejscowościach, jak: Koło, Gołuchów, Ostrów Wielkopolski, Syców, Turek, Wieruszów, Konin, Jarocin i Kalisz. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wymianę wyeksploatowanych opraw na nowe oraz montaż dodatkowych punktów oświetleniowych (dogęszczenie oświetlenia), w sumie ok. 15,5 tys. sztuk o łącznej mocy nie większej niż 809,69 kW. Nowe oprawy oświetleniowe będą posiadały elementy integrujące je ze zdalnym systemem sterowania oświetlenia. Przewidziano również wymianę i montaż wysięgników, wymianę i montaż przewodów zasilających oprawy, wymianę niemal 3 tys. wyeksploatowanych słupów kablowych oraz wykonanie powykonawczych pomiarów elektrycznych. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się roczne zużycie energii elektrycznej o 5 728,2 MWh/rok. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na wrzesień 2022 r.

Fot. Elektromontaż Rzeszów

Zaprenumeruj Oświetlenie LED