Wymagania formalne dla źródeł i opraw LED – ocena zgodności wyrobów

10 marca 2020
Wymagania formalne dla źródeł i opraw LED – ocena zgodności wyrobów

W minionym roku zostały przyjęte do stosowania następujące rozporządzenia delegowane Komisji (UE):

 • nr 2019/2015 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012,
 • nr 2019/2020 ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012.

Zapisy tych rozporządzeń wejdą w życie dopiero 1 września 2021 roku, ale wdrożenie procedur pozwalających na spełnienie ich zapisów należy rozpocząć niezwłocznie.

Podana została m.in. definicja źródła światła, które oznacza produkt elektryczny przewidziany do emitowania światła lub – w przypadku nieżarowego źródła światła – taki, który można dostosować w taki sposób, aby emitował światło, bądź oba te rodzaje, posiadający wszystkie następujące właściwości optyczne:

 • współrzędne chromatyczności x i y w zakresie: 0,270 < x < 0,530; oraz – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595;
 • strumień świetlny < 500 lm na mm2 rzutu powierzchni emitującej światło;
 • strumień świetlny od 60 do 82 000 lm;
 • wskaźnik oddawania barw (CRI) > 0;
 • wykorzystujący takie technologie oświetleniowe jak: żarzenie, fluorescencję, wyładowanie dużej intensywności, nieorganiczne diody elektroluminescencyjne (LED) lub organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) albo ich kombinacje, i który można uznać za źródło światła.

Do źródeł światła nie należą:

 • kostki LED ani chipy LED;
 • pakiety LED;
 • produkty zawierające źródło lub źródła światła, z których te źródła światła można wyjąć w celu weryfikacji;
 • elementy elektroluminescencyjne znajdujące się w źródle światła, z którego nie można ich wyjąć w celu weryfikacji, czy stanowią źródło światła.

Przyjęcie powyższych zapisów oznacza koniec dywagacji, czy oprawa z wbudowanymi źródłami LED to źródło (i ma być parametryzowana jako źródło), czy jest to oprawa i wystarczy podać tylko podstawowe parametry elektryczne i gabarytowe, a parametry fotometryczne tylko informacyjnie (…)

Fot. pl.freepik.com

Więcej w numerze 1/2020 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj