Weszła w życie nowelizowana Ustawa o PPP

20 września 2018
Weszła w życie nowelizowana Ustawa o PPP

Nowelizowana Ustawa o zmianie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym weszła w życie 19 września 2018 r. Wcześniej, w dniu 5 lipca został uchwalony projekt Ustawy o zmianie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez Sejm, a następnie podpisany przez Prezydenta RP w dniu 7 sierpnia 2018 r.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z art. 3b znowelizowanej Ustawy o PPP, każdy podmiot publiczny, który planuje realizację inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, może wystąpić do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o uzyskanie opinii nt. zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP (tzw. opinia PPP).

Podstawę dla wydania opinii PPP stanowi badanie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia pod kątem: poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz, przyjętego modelu prawno-organizacyjnego, mechanizmów wynagradzania partnera prywatnego, w tym wysokości opłat pobieranych od użytkowników oraz proponowanego podziału ryzyk w projekcie.

Proces uzyskania opinii PPP opisuje dedykowana procedura opracowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Więcej informacji na https://www.ppp.gov.pl