Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

9 września 2020
Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

Opracowanie i monitoring baz danych o partnerstwach publiczno-prywatnych (PPP) realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP oraz zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o PPP określającą nowe zasady monitoringu inwestycji PPP.

Baza zamierzeń inwestycyjnych PPP jest najbardziej kompleksową bazą planowanych projektów PPP w Polsce. Baza zawiera zarówno aktualną, zweryfikowaną listę zamówień na etapie postępowania na wybór partnera prywatnego, jak i listę projektów planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W bazie znajduje się obecnie 125 inwestycji o łącznej wartości blisko 40 mld zł. Baza może stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych partnerów prywatnych i inwestorów oraz instytucji finansujących i banków na temat liczby, rodzaju, zakresu i skali oraz lokalizacji planowanych inwestycji PPP w Polsce.

Z kolei Baza projektów PPP z podpisanymi umowami przedstawia wszystkie zidentyfikowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej umowy PPP, jakie zawarto w Polsce od czasu wejścia w życie Ustawy o PPP z grudnia 2008 r., Ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi z 2009 r. (uchylona) oraz Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z 2016 r.

Baza zamierzeń inwestycyjnych oraz baza umów aktualne są na 30 czerwca 2020 r. Obie bazy umożliwiają filtrowanie i generowanie raportów według dostępnych kryteriów, m.in. takich jak lokalizacja, sektor, status realizacji, model wynagradzania, a także podstawa prawna wyboru partnera prywatnego.

Na podstawie danych z obu baz opracowano Raport rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 2020 r. zawierający analizę wszystkich zidentyfikowanych partnerstw publiczno-prywatnych.

Źródło: www.ppp.gov.pl

Fot. Elektromontaż Rzeszów