Dofinansowanie ZUS na wymianę oświetlenia

17 kwietnia 2023
Dofinansowanie ZUS na wymianę oświetlenia

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023–2024 r. Dofinansowanie można również otrzymać na modernizację oświetlenia.

Celem konkursu ogłaszanego w ramach programu dofinansowania jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

 

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić wnioskodawca, który jest płatnikiem składek i spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • nie zalega z opłacaniem podatków,
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany. 

Zasady finansowania

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2023 r. wynosi 100 000 000 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu jest uzależniona od liczby osób, za które wnioskodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku. Udziały procentowe wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Udziały procentowe wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu

Mikroprzedsiębiorstwo 1–9 pracowników 300 000 – 80%
Małe przedsiębiorstwo 10–49 pracowników 300 000 – 80%
Średnie przedsiębiorstwo 50–249 pracowników 300 000 – 80%
Duże przedsiębiorstwo 250 i więcej pracowników 300 000 – 80%

Kwoty dofinansowania są kwotami brutto w złotych [PLN]. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000 zł.

Dofinansowanie oświetlenia

Dofinansowanie obejmuje zakup i instalację elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw).

Dofinansowaniu podlega instalacja elektryczna doprowadzona do opraw oświetleniowych od najbliższej rozdzielni oświetleniowej wraz z jej wyposażeniem.

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 60 000 zł.

Nie podlegają dofinansowaniu agregaty prądotwórcze oraz zintegrowane z masztem oświetleniowym mobilne agregaty prądotwórcze o mocy maksymalnej powyżej 6 kW, alternatywne źródła energii i systemy sterowania oświetleniem (np. DALI, 0–10 V, itp.), koszty demontażu istniejących systemów oświetleniowych oraz koszty transportu i użycia sprzętu niezwiązanego bezpośrednio z montażem systemu oświetleniowego.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

 • oświetlenie we wnętrzach i oświetlenie terenów otwartych – sprawozdanie z pomiarów parametrów oświetleniowych istniejących warunków oświetlenia, zawierające: dla poszczególnych płaszczyzn pomiarowych wyniki w punktach pomiarowych, obliczoną wartość średniego natężenia oświetlenia (Eśr) i równomierności oświetlenia (Uo) oraz odczytaną z zainstalowanego sprzętu oświetleniowego wartość wskaźnika oddawania barw (Ra), a także podane wymagania wartości normatywnych: Em, Uo, Ra dla badanych stanowisk pracy/pomieszczeń wraz z numerami referencyjnymi PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska lub PN-EN 12464-1:2022-01 – wersja angielska z podaniem odpowiedniego numeru normy. Pomiary oświetlenia elektrycznego muszą być wykonane przez laboratorium posiadające akredytację w tym zakresie;
 • oświetlenie awaryjne – sprawozdanie z pomiarów istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego wykonane zgodnie z aktualną normą. W przypadku braku tego oświetlenia należy uzasadnić konieczność jego zainstalowania;
 • karty katalogowe wyłącznie opraw oświetleniowych (źródeł światła) przewidzianych do zakupu (bez reklam), zawierające kompletne dane techniczne, w przypadku kart katalogowych zawierających typoszereg opraw oświetleniowych – zaznaczenie opraw przewidzianych do zakupu;
 • zdjęcia pomieszczeń i stanowiska pracy lub miejsca usytuowania stanowisk pracy (np. w terenach otwartych) podlegające modernizacji oświetlenia z uwidocznieniem istniejącego systemu oświetleniowego;
 • w przypadku wnioskowania o dofinansowanie:
 • oświetlenia we wnętrzach – należy załączyć poprawnie wykonany projekt oświetlenia spełniający wymagania normatywne dla oświetlanych pomieszczeń i stanowisk pracy, zawierający symulacje komputerowe wyników średniego natężenia oświetlenia i jego równomierności na płaszczyznach roboczych/ podłodze, a także wyznaczony wskaźnik olśnienia (UGR) oraz liczbę i typ opraw zgodną z ofertą,
 • oświetlenia awaryjnego – należy załączyć poprawnie wykonany projekt oświetlenia spełniający wymagania zawarte w odpowiedniej normie oświetleniowej, zawierający symulacje komputerowe natężenia oświetlenia oraz liczbę i typ opraw zgodną z ofertą,
 • oświetlenia terenów otwartych, dróg itp. – należy załączyć projekt oświetlenia spełniający wymagania zawarte w odpowiedniej normie oświetleniowej oraz zawierający symulacje komputerowe wyników średniego natężenia oświetlenia i jego równomierności oraz liczbę i typ opraw zgodną z ofertą.

Nazwy pomieszczeń / stanowisk pracy objętych modernizacją oświetlenia oraz ich liczba muszą być zgodne pomiędzy sprawozdaniem z pomiarów a projektem oświetlenia i wnioskiem.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 kwietnia 2023 r. – 18 maja 2023 r.

Źródło: ZUS

Zaprenumeruj Oświetlenie LED